Geplaatst op: 12-09-2017 om 13:11 uur
Laatst gewijzigd op: 18-04-2019 om 13:58 uur

Toezicht en hygiene

Of je nu naar de tattooshop gaat voor een tatoeage of je kind naar de kinderopvang brengt. Of je met een groep vrienden naar een festival gaat of je zus naar een zorginstelling verhuist omdat ze niet meer thuis kan blijven. Je gaat er vanuit dat gezondheid en veiligheid gewaarborgd zijn.

In Nederland zijn hierover afspraken vastgelegd in wet- en regelgeving. De GGD ziet erop toe dat instellingen en ondernemers zich hieraan houden.

Toezichthouders beoordelen de hygiëne en veiligheid en adviseren waar nodig bij oa:  

Kindercentra

De GGD bezoekt in opdracht van de gemeente jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.
De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Er wordt onder meer gekeken:Laarzen bij een kindercentra

  • of de locatie veilig en gezond is voor kinderen;

  • hoe de locatie ingericht is;

  • hoeveel beroepskrachten er zijn;

  • hoe groot de groep kinderen is;

  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;

  • naar het pedagogische klimaat;

  • hoe er omgegaan wordt met klachten en inspraak van ouders

De inspectierapporten zijn openbaar en te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Interessante informatie

Vragen?

kinderopvang@ggdkennemerland.nl

Hygiëne op basisscholen

Leren in een schone en frisse school is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Een schone en frisse klas zorgt voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

Incidenteel worden onderzoeken gedaan naar hygiëne op scholen, als er signalen of klachten zijn. De GGD bezoekt vanaf 2018 alle basisscholen om de paar jaar om te kijken of er verbeterpunten zijn met betrekking tot de gezondheid en hygiëne.

Landelijk zijn hier richtlijnen voor opgesteld. Deze kun je vinden op de website van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Interessante informatie

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar: THZorg@vrk.nl

Tattooshops piercings en permanente make-up studios

Wie tattoos, piercings en permanente make-up aanbrengt, moet zich aan bepaalde regels houden: onder andere een leeftijdsgrens en een hygiënische manier van werken. De GGD inspecteert de studio’s aan de hand van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Als een studio zich aan alle regels houdt, geeft de GGD een vergunning af. Elke studio moet zich om de drie jaar laten inspecteren; dat is wettelijk verplicht.

Wil je weten of een studio een vergunning heeft (en dat wil je!), dan kun je kijken op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Als je een klacht hebt of een melding wilt doen over een tattoo- of piercingshop of een permanente make-up studio dan kun je dat doen via het klachtenformulier op de website van de NVWA.

Think before you ink
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Vind hier meer informatie voor Professionals

Vragen?

tattoopiercing@ggdkennemerland.nl   

Inspectie sekswerkers/seksbedrijven

Ben jij sekswerker of heb je een seksbedrijf, zoals een bordeel, erotische massagesalons, escortbureaus, prostitutieraam of parenclub? Dan ben je verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente. GGD Kennemerland inspecteert in opdracht van de gemeente seksbedrijven voor exploitatie op het naleven van de eisen voor hygiëne van de plaatselijke verordening, de hygiënerichtlijn van het LCHV en het onderdeel hygiëne van uw bedrijfsplan. Aan de hand van de inspectie wordt een rapport opgesteld. Op basis van dit rapport besluit de gemeente of zij de vergunning verstrekt. Een goede hygiëne is een voorwaarde om een vergunning te krijgen voor het uitoefenen van sekswerk.

Seksbedrijven die al een vergunning hebben, worden jaarlijks bezocht door de medewerkers van de afdeling Technische Hygiënezorg van GGD Kennemerland. Zij controleren of deze seksbedrijven nog steeds voldoen aan de eisen voor hygiëne van de plaatselijke verordening, de hygiënerichtlijn van het LCHV en het onderdeel hygiëne van uw bedrijfsplan. Van dit bezoek wordt een rapport gemaakt, dat de exploitant krijgt toegestuurd. Wanneer bij herhaling blijkt dat de exploitant niet aan alle eisen voldoet en hij/zij deze niet verbetert, wordt aan de gemeente een advies tot handhaving gegeven. De gemeente kan dan maatregelen opleggen, variërend van een boete tot sluiting van het seksbedrijf.
Jaarlijks evalueren de medewerkers van Technische Hygiënezorg de bevindingen en knelpunten die bij de bezoeken naar voren kwamen met de gemeente.

Meer informatie

Landelijke richtlijnen vind je op Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers | RIVM

Vragen?

Stuur dan een mail naar: thzorg@vrk.nl

Risicovolle evenementen

Bij een vergunningaanvraag kijkt de GGD bij risicovolle evenementen naar bepaalde gezondheidsaspecten. Dit is onderdeel van het GHOR advies aan de gemeente.

Op de website van Celebrate Safe vind je handige tips en weetjes waarmee je weer gezond en wel thuis kunt komen.Een slimme festivalganger loopt natuurlijk niet in zeven sloten tegelijk. Op de website van Celebrate Safe vind je handige tips en weetjes waarmee je weer gezond en wel thuis kunt komen.

 

Voor professionals

WMO

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van WMO-voorzieningen. GGD Kennemerland is door de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk aangewezen om de taak als toezichthouder op de kwaliteit bij WMO-voorzieningen uit te voeren. 

Proactief (risiscogestuurd) toezicht

Vanaf november 2018 voert GGD Kennemerland risicogestuurd toezicht uit. Het doel van het risicogestuurd toezicht is ten eerste het beoordelen of WMO voorzieningen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om proactief de kwaliteit van WMO voorzieningen te monitoren. De toezichthouder heeft, naast zijn wettelijke taken en plichten, dus ook de taak om knelpunten te signaleren. Per onderzoek concludeert de toezichthouder daarom in hoeverre de kwaliteitseisen gewaarborgd worden, op welke gebieden verbetering nodig blijkt en of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden. De bevindingen van een onderzoek worden vastgelegd in een rapport. De rapporten worden niet openbaar gemaakt; alleen de aanbieder en betreffende gemeente ontvangen een afschrift.

Toezicht bij signalen of calamiteiten/geweldsincidenten
Naast het proactieve toezicht, voert GGD Kennemerland reactief toezicht uit bij aanbieders van Wmo-voorzieningen als er sprake is van een melding van een calamiteit/geweldsincidenten of een signaal. Alle aanbieders van WMO voorzieningen zijn wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden overeenkomstig het door de gemeente vastgestelde protocol Calamiteiten. 

De toezichthouder kan ook signalen van professionals, cliënten of burgers ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding, wordt in overleg met de betreffende gemeente een afweging gemaakt of een incidenteel onderzoek wordt gestart of niet. Als een incidenteel onderzoek wordt gestart, dan wordt de aanbieder hiervan op de hoogte gesteld.

Per melding beoordeelt de toezichthouder of de aanbieder adequaat gehandeld heeft, of de kwaliteit van de voorziening (nog) gewaarborgd is en of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden.

Melden van calamiteiten, incidenten en signalen

Bent u aanbieder WMO en wilt u melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Neem dan contact op met de toezichthouder.

Hier vindt u het meldingsformulier calamiteit/geweldsincidenten

Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van een voorziening? Dan kunt u een signaal afgeven aan de toezichthouder. U kunt de toezichthouder bereiken via de mail; WMO@ggdkennemerland.nl of via het algemene telefoonnummer van GGD Kennemerland; 023-515 9500.

Anoniem melden

Niet altijd wilt u dat een WMO aanbieder en/of de toezichthouder van de GGD op de hoogte is van uw melding en wilt u een anonieme melding doen. Misschien bent u bang voor uw baan als u als personeelslid een melding doet, of heeft u als betrokkene angst voor gevolgen voor de zorg en bejegening van uw naaste. Daarom kunt u bij de toezichthouder ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en de aanbieder niet op de hoogte wordt gesteld van uw identiteit. Als een melding anoniem is betekent dit wel dat de toezichthouder minder effectief kan optreden. Een organisatie kan geen weerwoord geven op een anonieme melding, en dit betekent dat wij de melding niet als bron kunnen gebruiken. Als de directe veiligheid of gezondheid van personen mogelijk in het geding is, adviseren wij om een openbare melding te doen.

GGD geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Iedere WMO aanbieder heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling bestaat meestal uit een interne regeling (waarbij u in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling: u kunt dan uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie of bij de betreffende gemeente.

Meer informatie