Geplaatst op: 19-04-2018 om 11:38 uur
Laatst gewijzigd op: 22-01-2019 om 16:23 uur

IJmond en gezondheid

Het is geen nieuws dat de IJmond een gebied is waar de luchtkwaliteit zwaarder dan elders belast is door onder andere de (metaal)industrie. De grafietregens van de afgelopen maanden zijn daar helaas een voorbeeld van.

Onderzoek gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond
Om vinger aan de pols te houden laten de gemeenten elke vier jaar de gezondheidssituatie in de IJmond door GGD Kennemerland en het RIVM onderzoeken en brengen we in beeld welke verandering van de luchtkwaliteit is vast te stellen. Dit is de gezondheidsmonitor IJmond.

Fijnstof en gezondheid
De laatste jaren wordt de lucht schoner en is er minder uitstoot van fijn stof door industrie. Voor fijn stof geldt: hoe lager de concentratie fijn stof, hoe beter voor de gezondheid. Er is echter geen drempelwaarde aan te geven waaronder geen gezondheidseffecten voorkomen. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.

GGD Amsterdam, het RIVM en GGD Gelderland-Midden hebben een rekenmodel opgesteld om de ernst van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging te duiden. Het meest actuele beeld op basis van de metingen in Wijk aan Zee over 2017 geeft een levensduurverlies van gemiddeld 13 maanden, waar in De Rijp een gemiddeld levensduurverlies is van 6 maanden.

Hinder en bezorgdheid
Ons onderzoek uit 2016 bevestigt dat IJmondianen meer hinder ervaren en bezorgder zijn om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.  De ervaren geurhinder is ten opzichte van 2012 wel minder geworden.

GGD onderzoekt ervaren gezondheid en leefgewoonten
Elke vier jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten hoe inwoners in Kennemerland hun gezondheid ervaren. We vragen naar onderwerpen als overgewicht, ervaren ernstige geluidhinder, rookgedrag en depressies. De resultaten geven een beeld hoe het er voor staat met de gezondheid in deze regio. Deze informatie is interessant voor inwoners en het helpt gemeentebestuurders om besluiten te nemen. Benieuwd naar onze onderzoeken ga dan naar onze informatiepagina Onderzoek.

Wat te doen bij stofoverlast of grafietregens

Om hinder door en contact met neergekomen stof te beperken adviseren we:

  • Was stof van je handen met water en zeep.
  • Stof op tuinmeubilair e.d. kan met warm water en zeep worden verwijderd.
  • Voorkom inlopen van het stof in huis. Wanneer het stof toch in huis terecht is gekomen kan het met een natte dweil schoongemaakt worden.
  • Neem contact op met Tata steel voor schoonmaken als er veel stof in je huis ligt.
  • Sluit tijdelijk ramen en deuren als er een grafietstofwolk van het terrein van Tata steel komt. Tata steel heeft daarvoor nu een SMS service opgestart.  

Verder heeft GGD Kennemerland aan Tata steel het advies gegeven om bij veel stofhinder ook kinderspeeltoestellen in de buurt schoon te maken.

RIVM project grafietregen en gezondheid 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is begin 2019 een project gestart over grafiet en gezondheid.

Dit project is erop gericht de vragen die zijn gesteld aan de GGD Kennemerland, de Omgevingsdiensten, de provincie Noord-Holland en tijdens bewonersbijeenkomsten zoveel mogelijk te beantwoorden met bestaande kennis. Om meer te weten te komen over de samenstelling van het grafietstof en eventuele effecten op de gezondheid, zijn er veegmonsters genomen die geanalyseerd worden.

Als er dan nog vragen overblijven die niet beantwoord kunnen worden, kijkt het RIVM samen met de omwonenden, de GGD Kennemerland en een klankbordgroep of een onderzoek kan helpen om die vragen te kunnen beantwoorden. De vragen en antwoorden worden uiterlijk in de zomer van 2019 gepubliceerd. Het eventuele onderzoeksvoorstel wordt in de zomer ingediend bij de Provincie.

Meer informatie is te lezen op de website www.rivm.nl/grafietregen-en-gezondheid-2019.