Geplaatst op: 19-04-2018 om 11:38 uur
Laatst gewijzigd op: 22-01-2019 om 16:23 uur

IJmond en gezondheid

Het is geen nieuws dat de IJmond een gebied is waar de luchtkwaliteit zwaarder dan elders belast is door onder andere de (metaal)industrie. De grafietregens van de afgelopen maanden zijn daar helaas een voorbeeld van.

Onderzoek gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond
Om vinger aan de pols te houden laten de gemeenten elke vier jaar de gezondheidssituatie in de IJmond door GGD Kennemerland en het RIVM onderzoeken en brengen we in beeld welke verandering van de luchtkwaliteit is vast te stellen. Dit is de gezondheidsmonitor IJmond.

Fijnstof en gezondheid
De laatste jaren wordt de lucht schoner en is er minder uitstoot van fijn stof door industrie. Voor fijn stof geldt: hoe lager de concentratie fijn stof, hoe beter voor de gezondheid. Er is echter geen drempelwaarde aan te geven waaronder geen gezondheidseffecten voorkomen. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.

GGD Amsterdam, het RIVM en GGD Gelderland-Midden hebben een rekenmodel opgesteld om de ernst van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging te duiden. Het meest actuele beeld op basis van de metingen in Wijk aan Zee over 2017 geeft een levensduurverlies van gemiddeld 13 maanden, waar in De Rijp een gemiddeld levensduurverlies is van 6 maanden.

Hinder en bezorgdheid
Ons onderzoek uit 2016 bevestigt dat IJmondianen meer hinder ervaren en bezorgder zijn om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.  De ervaren geurhinder is ten opzichte van 2012 wel minder geworden.

GGD onderzoekt ervaren gezondheid en leefgewoonten
Elke vier jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten hoe inwoners in Kennemerland hun gezondheid ervaren. We vragen naar onderwerpen als overgewicht, ervaren ernstige geluidhinder, rookgedrag en depressies. De resultaten geven een beeld hoe het er voor staat met de gezondheid in deze regio. Deze informatie is interessant voor inwoners en het helpt gemeentebestuurders om besluiten te nemen. Benieuwd naar onze onderzoeken ga dan naar onze informatiepagina Onderzoek.