Geplaatst op: 10-10-2017 om 12:02 uur
Laatst gewijzigd op: 19-10-2023 om 16:49 uur

Gezondheidsmonitor Jeugd

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Enkele voorbeelden die worden onderzocht met de Gezondheidsmonitor Jeugd door de GGD’en en het RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een digitaal vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek biedt inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Kennemerland. GGD Kennemerland voert het onderzoek sinds schooljaar 2009-2010 elke vier jaar uit.

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?

GGD Kennemerland heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen begin oktober en eind november 2023. In de periode van begin oktober en eind november 2023 vullen leerlingen tijdens een lesuur op school een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. 

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. 

Meer weten?

Bekijk de flyer of het filmpje voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Kijk hier voor meer informatie over de privacy over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, Gezondheidsmonitor Jeugd Praktijkonderwijs 2023 of Gezondheidsmonitor MBO 2023. Mochten er vragen zijn dan kun je mailen naar GMjeugd@ggdkennemerland.nl.

Verschil tussen de (Corona) Gezondheidsmonitor Jeugd en het gezondheidsonderzoek van artsen en verpleegkundigen van de GGD.

De Gezondheidsmonitor Jeugd en de jaarlijkse gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg dragen allebei bij aan het verbeteren van de gezondheid van de jeugd.

  • De Gezondheidsmonitor Jeugd doet dit door periodiek gegevens te verzamelen over groepen jongeren. Gemeenten en scholen krijgen hierdoor inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren als groep. Wat een individuele leerling antwoordt bij de Gezondheidsmonitor Jeugd komt niemand te weten, ook niet de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Wel wordt duidelijk wat de gemiddelden per school zijn.
     
  • Het doel van de gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg is om inzicht te krijgen in de individuele gezondheidssituatie van leerlingen, hen gezondheidsadvies te geven en te helpen wanneer nodig en gewenst. Dit gezondheidsonderzoek is niet anoniem. 
Is de privacy bij deelname gewaarborgd
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de volledige postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk -en gemeenteniveau wil analyseren. De GGD ontvangt geen postcodes, maar enkel de wijken. De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. De antwoorden van leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens worden niet herleid tot één persoon. De rapportages bevatten alleen gegevens op groepsniveau, en niet van individuele leerlingen.
Wat wordt er met de resultaten gedaan
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Scholen ontvangen een school-specifieke rapportage waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. Gemeenten ontvangen een rapportage over de resultaten van jongeren die in hun gemeente wonen. Deze rapportages zijn ter ondersteuning van het lokale gezondheids- en jeugdbeleid. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Hierdoor kunnen de resultaten van alle GGD’en samen gebruikt worden voor landelijk beleid om de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren te bevorderen.
Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.
Praktijkonderwijs en MBO 2023

GGD Kennemerland wil ook graag inzicht krijgen in de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de leerlingen in het praktijkonderwijs. Daarom is er, voor het eerst, een vragenlijst ontwikkeld voor de scholieren op het praktijkonderwijs. Daarnaast wordt er ook, in opdracht van Gemeente Haarlemmermeer, een vragenlijst uitgezet op de Mbo-scholen in gemeente Haarlemmermeer. In de periode tussen de herfst –en kerstvakantie vullen leerlingen en studenten tijdens een lesuur op school een online vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school/studie. Leerlingen/studenten die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Op het praktijkonderwijs krijgen zowel ouders/verzorgers als leerlingen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Op de Mbo-scholen kunnen enkel studenten van 16 jaar en ouder de vragenlijst invullen. Zij ontvangen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen/studenten gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt bij deze doelgroep ook geen postcode, omdat de GGD niet op gemeenteniveau gaat analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. De antwoorden van leerlingen/studenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens worden niet herleid tot één persoon. De rapportages bevatten alleen gegevens op groepsniveau, en niet van individuele leerlingen/studenten.

2021 - 2022

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek van het Netwerk GOR waaraan GGD Kennemerland heeft meegewerkt.

Het is een extra onderzoek om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van leerlingen in de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs. Najaar 2021 hebben bijna 6.500 leerlingen, wonend in GGD-regio Kennemerland, op school de vragenlijst ingevuld.

De rapporten van de gemeenten en de regio en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2019 - 2020

De Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2019 afgenomen onder ruim 7.400 leerlingen die in Kennemerland wonen. Voor de afname is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar.

De rapporten van de gemeenten en de regio en  achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2015 - 2016

De afname van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo in het schooljaar 2015-2016 is landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie is nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar. Aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 hebben ruim 6.600 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, deelgenomen. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2013 - 2014

De afname van de Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 vond plaats in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Aan deze monitor deden 9.981 leerlingen, woonachtig in Kennemerland, mee. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

2009 - 2010

Ook de Jeugdmonitor Emovo 2009-2010 is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland. Ongeveer 7.600 scholieren die wonen in de regio Kennemerland hebben meegedaan. De resultaten, samenvattingen en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Verdiepende onderzoeken

Met behulp van de gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over het eenzaamheid en prestatiedruk onder jongeren. Meer informatie daarover vind je bij Overig onderzoek.