Geplaatst op: 09-08-2017 om 10:21 uur
Laatst gewijzigd op: 17-08-2017 om 15:13 uur

Ketenregie - afspraken met ketenpartners

Eén van de taken c.q. verantwoordelijkheden van de GHOR is zorgen dat de geneeskundige keten tijdens een crisis op elkaar afgestemd is. Dit doet de GHOR onder andere door ontwikkelingen bij de zorginstellingen te volgen en na te gaan of dit van invloed is op de rest van de geneeskundige keten of op de multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Ketenregie heeft als doel de zorginstellingen voor te bereiden op een mogelijke ramp of crisis en hen op elkaar aan te laten sluiten, zodat de continuïteit van zorg geboden kan worden tijdens een ramp of crisis. Om deze regierol –voortvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio - van de GHOR vorm te geven zijn afspraken met ketenpartners vastgelegd over de organisatie van de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop in overeenkomsten. De GHOR Kennemerland heeft overeenkomsten met de volgende ketenpartners.
Met welke ketenpartners heeft GHOR Kennemerland afspraken gemaakt

GHOR Kennemerland heeft overeenkomsten met de volgende ketenpartners:

- Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, die bestaat uit drie afzonderlijke ambulancediensten:
• GGD Ambulancezorg
• Witte Kruis
• Ambulance Amsterdam B.V.

- Ziekenhuizen
• Spaarne Gasthuis
• Rode Kruis Ziekenhuis

- Rode Kruis Nederland (Noodhulpteam)

- Huisartsen
• Huisartsen Vereniging Midden Kennemerland
• Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland
• Huisartsenvereniging Haarlemmermeer
• Stichting Huisartsenposten Midden Kennemerland
• Stichting Huisartsenposten Kennemerland
• Huisartsenpost Haarlemmermeer vertegenwoordigd door Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

- Voor de psychosociale hulpverlening is er een overeenkomst met de volgende partijen:
• GGZ Parnassia
• GGZ Ingeest
• Kenter Jeugdhulp
• Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners
• Stichting Dock Haarlem
• Stichting Meerwaarde
• Slachtofferhulp Nederland
• Leger des Heils W&G, Noord Holland

Waarover heeft de GHOR afspraken gemaakt met ketenpartners

Met deze ketenpartners zijn afspraken gemaakt over:

• De procedures bij een ramp of crisis, bijvoorbeeld rondom grootschalige alarmering, opschaling, coördinatie, informatiemanagement en evaluatie
• Het verstrekken van informatie over gewonden ten behoeve van de slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
• De inzet van personeel en materieel
• De bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel
• De samenwerking met de GHOR en andere (hulpverlenings)instellingen
• De wijze van Opleiden, Trainen en Oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding