Geplaatst op: 26-01-2021 om 15:57 uur
Laatst gewijzigd op: 27-10-2021 om 14:38 uur

Interview met Femke van Baarsen

 
 
 
 
 
 
 
Projectleider Ketenaanpak GLI bij de gemeente Velsen

 

Wat is je rol vanuit de gemeente binnen de GLI aanpak in Velsen?
Sinds 2020 ben ik voor de Gemeente Velsen/Sportloket Velsen verantwoordelijk voor de sportstimulering vanaf 18+. Binnen het Sport- en Preventieakkoord vervul ik ook diverse rollen. Zo ben ik o.a. projectleider van de Ketenaanpak Gecombineerde Leefstijl Interventie. Daarnaast geef ik samen met de organisatie SportSupport leiding aan de stuurgroep van het Sport- en Preventieakkoord. Tevens ben ik elders fysiotherapeute en leefstijlcoach en heb ik ruime ervaring met de GLI.

Hoe zijn jullie gestart? Wat was de aanleiding voor het opzetten van een gemeentelijk netwerk?
Vanuit mijn expertise op het gebied van leefstijl en de meerwaarde daarvan voor de samenleving ben ik mij allereerst gaan oriënteren of er binnen de gemeente Velsen al in het GLI aanbod werd voorzien. Dit is immers sinds januari 2019 opgenomen in het basispakket. Opvallend genoeg was dat (nog) niet het geval.

Toen we kort daarna met het Sport- en Preventieakkoord van start gingen viel dit samen met de wensen/behoeften/uitdagingen die tijdens een inspiratieavond begin maart 2020 werden opgehaald. Op deze kick-off kwamen meer dan 100 betrokken Velsenaren (vanuit de sport, welzijn, onderwijs, zorg en bedrijfsleven) af en bleken er een aantal partijen met de GLI aan de slag te (willen) gaan. Hieruit ontstond de wens om tot gezamenlijke coördinatie voor cliënten en partijen daaromheen (de keten) te komen. Allereerst hebben we het plan nader geconcretiseerd. Daarin werd het volgende opgenomen: creëren van online overzicht (website), inrichten van communicatielijnen met de huisartsenpraktijken, PR, borging, versterking van het netwerk. 

Na oplevering van het akkoord (zomer 2020) zijn we in de uitvoeringsfase terecht zijn gekomen. Landelijk is er budget voor het Sportakkoord beschikbaar en daarnaast is er gemeentelijk een extra duit in het zakje gedaan. Een zeer mooi gebaar dat de Gemeente Velsen sport en bewegen, inclusief de sociaal-maatschappelijke meerwaarde, hoog in het vaandel heeft staan om zoveel mogelijk Velsenaren vitaal te laten blijven/worden. 

Welke partijen zijn onderdeel van het netwerk? Hoe vaak spreken jullie elkaar?
Alle leefstijlcoaches/GLI-aanbieders in Velsen hebben zich aangesloten bij GLI-Velsen, waardoor we een enthousiast, energiek netwerk op hebben kunnen zetten. De deelnemende partijen zijn Leefstijlcoach Velsen, Fysiotherapie Maas, Fysiotherapie Smit, Diëtetiek Akersloot en Own Health.
Onderling hebben wij korte lijnen: van het uitwisselen van informatie tot het onderling doorsturen van (potentiele) deelnemers. De Juiste Zorg op de Juiste Plek is hier een voorbeeld van: kan een deelnemers niet instromen in de groep van de ene leefstijlcoach, dan wordt dit onderling gedeeld, zodat diegene toch van start kan gaan.
Wij komen diverse keren per jaar bijeen in de vorm van een netwerkbijeenkomst incl. intervisie.
Ook de vereniging Huisartsen Zuid-Kennemerland (HZK) is betrokken bij de totstandkoming van het plan, al wordt er nog gewerkt aan een verdieping van onze samenwerking. Daarbij hebben we nog een slag te maken. Ambitie is om ervoor te zorgen dat enerzijds de huisarts de juiste info over de GLI heeft, zodat de meerwaarde van de GLI echt duidelijk is bij elke huisarts en zijn/haar collegae. Anderzijds dat huisartsen op de hoogte zijn van wat er in de gemeente aangeboden wordt en hierdoor zo min mogelijk tijd kwijt is aan schakelen met individuele leefstijlcoaches.

Hoe hebben jullie de verbinding tussen GLI en gemeentelijk beweegaanbod georganiseerd?
De 2e groepsbijeenkomst van het CooL-programma staat in het teken van ‘bewegen’. Tijdens deze sessie verzorg ik een presentatie. Het doorgeleiden naar passend lokaal sport- en beweegaanbod is essentieel. In de loop van 2021 volgt er een nieuwe editie van de Sport- en Beweeggids in Velsen. Maatwerk bieden aan burgers is soms wenselijk, daarom ben ik altijd bereikbaar voor individueel advies. Voor de leefstijlcoaches is deze manier van werken ook prettig. Het GLI-programma bestaat immers uit een beperkte hoeveelheid individuele contactmomenten. Door het verankeren van sportstimulering vanuit Sportloket Velsen in het GLI-traject worden zij ontlast wat betreft beweegvraagstukken.

Wat zijn de eerste ervaringen?
Na de zomervakantie is de GLI van start gegaan in Velsen. Alle aanbieders hebben nu meerdere groepen onder hun hoede. Dit is een uitdaging: ten gevolge van de Covid-maatregelen werden sessies uitgesteld en/of was het switchen van fysieke bijeenkomsten naar online, weer bijeen en inmiddels sinds vorige maand weer online. Daarnaast is het opstarten van nieuwe groepen diverse keren verplaatst. Dat geldt ook voor onze PR. Wij staan te popelen om van ons te laten horen: zowel aan de burgers, maar ook aan het veld van zorgprofessionals. Verwijzers zijn de sleutel naar een gezonde leefstijl. De GLI-keten-kick-off voor verwijzers en POH’ers wordt gehouden als de communicatielijnen zijn uitgerold. Daarentegen is onze website www.gli-velsen.nl wel gereed en onderdeel van de PR die wordt ingezet zodra de leefstijlcoaches groen licht hebben om nieuwe deelnemers te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Heb je tips voor andere gemeenten en / of partijen binnen de GLI aanpak?
Wanneer je een functie hebt binnen een organisatie: zet leefstijl op de agenda en in het bijzonder de GLI. Spread the word: wat houdt de GLI in? (Sommige professionals zijn er niet van op de hoogte.) Herhaal dat het basisverzekerde zorg betreft, waarop geen eigen risico van toepassing is. Kortom, dat het voor iedereen (die voldoet aan de inclusiecriteria) toegankelijk is! Zoom in op verbinden, want dat is ook wat het speelveld omtrent de GLI nodig heeft.
Naast de benutting van het Sportakkoord, zie ik veel kansen in het Preventieakkoord (waarvan de aanpak van overgewicht één van de drie speerpunten is). De middelen die beschikbaar worden gesteld, bieden de mogelijkheid om HET VERSCHIL te kunnen maken. En daar gaat het om: een gezonde leefstijl toegankelijk maken, zodat zoveel mogelijk mensen hun vitaliteit (her)vinden!

Wil je brainstormen? Altijd welkom, dus bel of mail gerust: Femke van Baarsen 06-43439657/fbaarsen@velsen.nl