Geplaatst op: 25-06-2020 om 17:15 uur
Laatst gewijzigd op: 25-06-2020 om 17:19 uur

Advies milieu en gezondheid

GGD Kennemerland adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over hoe ze gezondheidsrisico's door milieufactoren zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen.

Ook denkt de GGD mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van woningen, wegen en bedrijventerreinen of de renovatie van woonwijken en scholen.

Het team medische milieukunde is deskundig op het gebied van: 

  • bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
  • binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
  • verstoring van de leefkwaliteit door bijvoorbeeld stank, geluid en straling (hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-masten);
  • gevaarlijke stoffen als asbest, kwik en koolmonoxide;
  • klimaatadaptatie, groen en hitte
  • borgen van een gezonde leefomgeving ten aanzien van de implementatie van de omgevingswet.

Acute milieu incidenten
Bij acute milieu-incidenten kan onze GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) de hulpverlenende instanties direct adviseren over mogelijke risico’s van gevaarlijke stoffen voor de volksgezondheid.

Atlas Leefomgeving
Wilt u weten hoe het met uw leefomgeving is gesteld? Informatie over de leefomgeving wordt gegeven in de Atlas Leefomgeving, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Atlas is een website met kaarten en informatie over verschillende leefomgevingsthema's zoals luchtkwaliteit, ruimtelijke ordening en externe veiligheid. De Atlas richt zich niet alleen op aspecten van de leefomgeving die een negatieve uitwerking op de gezondheid hebben, zoals luchtverontreiniging en geluidshinder. Ook aspecten met een positieve uitwerking op de gezondheid, zoals stiltegebieden en groen, zijn in de Atlas opgenomen.

Contact
Heeft u vragen of wilt u een advies? Neem contact op met onze milieugezondheidkundigen via 023-5159500 of per email via mmk@ggdkennemerland.nl.