Nieuws
Geplaatst op: 06-07-2023 om 10:28 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2023 om 17:08 uur

Column: Dankbaar

Met een mengeling van trots en weemoed schrijf ik vandaag mijn laatste column als Directeur Publieke Gezondheid van Kennemerland. Na 10 jaar deze functie te hebben vervuld en nu de AOW in zicht is, is de tijd aangebroken om afscheid te nemen van het arbeidzaam leven. Het was een eer om leiding te hebben mogen geven aan de Veiligheidsregio Kennemerland en een rol te hebben mogen spelen in het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.

Ik hoop dat ik de afgelopen jaren voor jullie, de inwoners van deze prachtige regio, van betekenis ben geweest in de aanpak van de coronacrisis. Samen hebben we ervoor gezorgd dat we tijdig klaarstonden om te doen wat in elke fase van de aanpak nodig en gewenst was. Het is mijn inzet geweest om de organisatie goede dienstverlening te laten leveren en betrouwbaar te communiceren. Alles met de bedoeling om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van het rondwarende virus en jullie gezondheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Ik hoop dat jullie je gesteund voelde en vertrouwen hadden in de maatregelen die we hebben genomen, en dat we ook oog en oor hebben gehad voor de mensen die kritisch stonden tegenover de aanpak.

Gezonde leefomgeving

Naast de coronacrisis heb ik mij landelijk en regionaal ingezet voor een gezonde leefomgeving. Onderdeel daarvan zijn de adviezen na het uitbrengen van het kankerincidentierapport in 2020, waarmee de overheid is aangespoord om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, meer onderzoek te doen en te investeren in preventie. Deze oproep mag misschien niet door iedereen als afdoende worden gezien, maar heeft wel meer bewustzijn opgeleverd hoe belangrijk de leefomgeving is voor onze gezondheid, meer onderzoek en intensiever toezicht op naleving van vergunningsvoorwaarden. Daartegenover laat ook het bedrijfsleven zien gezondheid meer van belang te vinden en daar in de bedrijfsvoering rekening mee te willen houden. Gemeenten zijn aan zet om invulling te geven aan de preventieopgave die er ligt. Ik hoop dat deze inspanningen een blijvend effect zullen hebben op onze gezondheid, ook al is er nog heel veel werk te verzetten.

Vangnet voor kwetsbare burgers

Vanuit het hart heb ik focus gelegd op kwetsbare, zorg-mijdende burgers. Dit vooral om ervoor te zorgen dat zij niet tussen wal en schip vallen. Met alle betrokkenen is erop ingezet een vangnet te creëren om hen de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hadden. Het investeren in dit netwerk heeft een mooie samenwerking opgeleverd met huisartsen waardoor aan kwetsbare en dakloze mensen laagdrempelig en in de nabijheid basiszorg kan worden verleend. Ik hoop dat we hun levens een beetje hebben kunnen verbeteren en hen het gevoel hebben gegeven dat ze er niet alleen voor staan.

Een efficiënte organisatie

Bij goed openbaar bestuur hoort ook het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Hierin heb ik altijd de motivatie gevonden om zuinig om te gaan met de middelen die door gemeenten beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van onze taken. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de VRK een efficiënte organisatie is. Het ging mij om meer dan alleen het voorkomen van verspilling. Het stimuleert de creativiteit van de medewerkers om met minder meer te doen. Het heeft me altijd goed gedaan te zien hoe zij in staat waren om innovatieve oplossingen te bedenken en efficiënt te werken, waardoor we nog meer voor jullie konden betekenen.

Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle medewerkers van de organisatie, aan onze samenwerkingspartners en aan jullie, de inwoners van Kennemerland en Haarlemmermeer. Zonder jullie vertrouwen, steun en betrokkenheid zouden we niet hebben kunnen bereiken wat we hebben gedaan. Samen hebben we een verschil gemaakt en ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gehad om een rol te spelen in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze regio.

Ik wens jullie alle gezondheid toe en hoop jullie de komende jaren veelvuldig in de regio te treffen.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.