Nieuws
Geplaatst op: 06-03-2018 om 11:38 uur
Laatst gewijzigd op: 06-03-2018 om 13:18 uur

Gezondheidsmonitor IJmond meet gezondheid inwoners

Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland. De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat dit beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012.

Uitzondering is de ervaren geurhinder, die is minder geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de regionale agenda en dat lijkt effect te sorteren. De laatste jaren wordt de lucht schoner en  is er minder uitstoot van fijn stof door industrie. De monitor is een vragenlijst over hinderbeleving en ervaren gezondheid, uitgevoerd door de GGD. Het RIVM volgt het geregistreerde medicijngebruik in de regio.

Geurhinder minder

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat naarmate mensen dichter bij (snel)wegen en industrie wonen de ervaren hinder toeneemt. In Uitgeest ondervindt gemiddeld 5% van de inwoners hinder van industrie. Voor Beverwijk is dit  19 %. Ten opzichte van 2012 is de ervaren geluidhinder en hinder van stof, roet en rook door de industrie in de gehele IJmond gelijk gebleven, de geurhinder is verminderd. Bezorgdheid om de gezondheid vanwege bedrijven of industrie komt in de IJmond voor bij een op de vijf volwassenen. 

Chronische gezondheidsaandoeningen

Er zijn aanwijzingen dat in Beverwijk Oost, Heemskerk  en Santpoort Noord de luchtwegaandoening COPD en hart- en vaatziekten (bij een woonduur van meer dan 10 jaar), meer voorkomen. In het gebied met de hoogste concentratie fijn stof (IJmuiden, Velsen Noord en Zuid, Driehuis, Beverwijk west en Wijk aan Zee) komt suikerziekte juist vaker voor.  In de IJmondmonitor 2012 was dit beeld van chronische aandoeningen niet zichtbaar. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om een eenduidiger beeld te krijgen of deze chronische aandoeningen meer voorkomen door fijn stof in de nabijheid van de industrie.

Uit het RIVM onderzoek komen aanwijzingen voor een samenhang tussen het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en suikerziekte en de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentraties naar voren. Het is echter aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat, omdat in het onderzoek geen rekening kon worden gehouden met relevante leefstijlfactoren, zoals overgewicht en rookgewoonten.

Luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving

Het Platform Milieu & Gezondheid is initiatiefnemer van de Gezondheidsmonitor IJmond. In dit Platform  zitten de portefeuillehouders Gezondheid en Milieu van de vier IJmondgemeenten, te weten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Belangrijk is om het lokale beleid -onder meer verwoord in de Regionale Visie Luchtkwaliteit- te blijven monitoren en de uitkomsten te gebruiken om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. 

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheid van de inwoners en bevordert de gezondheid van mensen. De Gezondheidsmonitor IJmond is onderdeel van het GGD onderzoek ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’.

Gezondheidsmonitor IJmond