Geplaatst op: 29-09-2023 om 13:31 uur
Laatst gewijzigd op: 29-09-2023 om 13:32 uur

Zorgrisicoprofiel Kennemerland

Voor een goede voorbereiding op rampen en crises is het van belang om te weten welke risico’s er in de regio zijn. Elke Veiligheidsregio stelt dan ook een Regionaal Risicoprofiel op om de risico’s te inventariseren en te analyseren. Maar wat betekenen deze risico’s voor de zorgketen?

Het Zorgrisicoprofiel is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel en is gericht op de gehele geneeskundige keten, het samenwerkingsverband tussen de organisaties in de zorg, binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In een zorgrisicoprofiel brengt GHOR Kennemerland in samenwerking met de acute én niet-acute zorgpartners, in beeld welke crisistypen het meest relevant zijn om op voor te bereiden voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Lees hier meer over wat een zorgrisicoprofiel precies is.

Wat is een zorgrisicoprofiel
 • Het zorgrisicoprofiel beschrijft de meest relevante crisistypen voor de zorgketen in Kennemerland en wordt opgesteld in samenspraak met partners uit de acute en niet acute geneeskundige zorg in de regio.
 • Per crisistype zal in het op te stellen zorgrisicoprofiel Kennemerland worden aangegeven wat de (mogelijke) knelpunten zijn die de continuïteit van zorg kunnen begrenzen en onder druk zetten.
 • Op basis van de conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen worden de besturen van de Veiligheidsregio Kennemerland en de geneeskundige zorgpartners ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde van incidenten, rampen en crises, dan wel restrisico’s te accepteren.
  NB: Het zorgrisicoprofiel is geen implementatieplan voor eventuele te treffen maatregelen of een middel om samenwerkingsperikelen binnen de keten op te lossen.
 • Het zorgrisicoprofiel richt zich op het functioneren van de gehele geneeskundige keten binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het kan beschouwd worden als een op de geneeskundige keten gerichte aanvulling op het regionaal risicoprofiel, dat conform de Wet Veiligheidsregio’s (WVR, artikel 15, lid 1) vastgesteld is.
Waarom een zorgrisicoprofiel

Zorgpartners in de geneeskundige keten zijn vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, art. 3) verplicht om de continuïteit van zorg te waarborgen, ook tijdens incidenten, rampen en crises. Zorgpartners bereiden zich hier vooral op individuele basis op voor. Hierdoor is er beperkt inzicht in de risico’s voor de gehele geneeskundige keten en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners.

Het zorgrisicoprofiel draagt bij aan een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten en zorgt ervoor dat zorgpartners voorbereid zijn om de best mogelijk zorg te kunnen verlenen tijdens incidenten, rampen en crises. 

 

Projectgroep zorgrisicoprofiel

GHOR Kennemerland is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het einddocument ‘Zorgrisicoprofiel Kennemerland’. 

 • Projectleider: Amanda Vermolen-van der Hulst
 • Contactpersoon niet-acute zorg: Renske Schreuder
 • Contactpersoon acute zorg: Petra Metzelaar
 • Contactpersoon communicatie: Richard Voorneman
 • Contactpersoon Informatiemanagement: Folkert Grieksspoor
 • Projectondersteuning: Miranda Boersma

Bekijk hier meer contactgegevens

Deelnemende partners

Om het project overzichtelijk te houden en een zorgrisicoprofiel op te stellen dat voor de gehele geneeskundige keten bruikbaar is, is er een afvaardiging van de geneeskundige keten (zowel acute als niet-acute zorg) betrokken bij de totstandkoming van het zorgrisicoprofiel. Uitgangspunt hierbij is dat er geprobeerd is een zo representatief mogelijk beeld van de geneeskundige keten te geven. In het project zijn onderstaande zorgpartners betrokken. Waar nodig vertegenwoordigen zij verschillende zorginstellingen binnen dezelfde sector.

Huisartsen(koepels):

 • HCZK, Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland
 • Huisartsenpost Haarlemmermeer
 • Huisartsenvereniging Haarlemmermeer
 • Huisartsen/HAP Midden Kennemerland

Ambulancezorg:

 • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Ambulancezorg Kennemerland
 • Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland

Rode Kruis Nederland

Ziekenhuizen:

 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis

Geestelijke Gezondheidszorg:

 • GGZ InGeest

Gehandicaptenzorg:

 • Hartekamp Groep
 • Sein

Ouderenzorg (verpleeg – verzorgingshuizen en thuiszorg, VVT-sector):

 • Stichting Sint Jacob
Mijlpalen

A. Startbijeenkomst Zorgrisicoprofiel

Samenvatting startbijeenkomst 30 oktober 2023 
 

B. Consultatieronde met partners in de acute en niet acute zorg

 

C. Tweede bijeenkomst met partners uit de acute en niet acute zorg

Tijd: april/mei 2024.