Geplaatst op: 25-03-2021 om 14:18 uur
Laatst gewijzigd op: 26-03-2021 om 10:54 uur

Regionale zorgketen bereidt zich voor op fase 3 Crisiszorg

Dagelijks zijn acute- en niet acute partners uit de zorgketen hard aan het werk om te voorkomen dat tijdens de 3e Corona golf de Intensive Care (IC) overbelast en de geneeskundige keten verstopt raakt. Als de IC’s van de ziekenhuizen voor 80% bezet zijn met Coronapatiënten treedt landelijk fase 3 Crisiszorg in.

Dan is er sprake van een crisissituatie en gaan de zorginstellingen de reguliere zorg afschalen  en zich richten op Coronazorg. Alleen de acute zorg (ook de niet COVID-zorg) blijft wel doorgaan. Er komt veel druk op de zorg buiten de ziekenhuizen omdat patiënten niet meer naar het ziekenhuis kunnen. Zelfs verschraling van zorg is een maatregel die in deze fase zou kunnen worden toegepast door de ketenpartners. ‘Het is belangrijk dat de zorgketen optimaal samenwerkt. O.a. door gerichte informatie-uitwisseling, monitoren hoe de keten afgestemd blijft, signaleren waar knelpunten ontstaan en elkaar ondersteunen. Samen en in de keten kunnen we meer bereiken’, vertelt Petra Metzelaar, beleidsmedewerker Crisisbeheersing van GHOR Kennemerland.

De regionale geneeskundige keten wordt o.a. gevormd door, de regionale ambulancevoorziening (RAV), de Meldkamer Ambulancezorg, het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruisziekenhuis, de huisartsen(posten) en het Nederlandse Rode Kruis. Ook de GGD Kennemerland, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de Thuiszorg, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg zijn belangrijke partners.

Elkaar kennen en ondersteunen

De GHOR heeft als onderdeel van GGD Kennemerland korte lijnen met diverse partners in het geneeskundige netwerk. Er vindt veel overleg plaats tussen de ketenpartners bilateraal maar ook in diverse overleggremia. Periodiek vindt overleg plaats met de acute ketenpartners via het regionale Ketenpartneroverleg. In het Ketenpartneroverleg wordt o.a. gesproken over de voorbereiding op fase 3 Crisiszorg, welke ontwikkelingen en welke knelpunten er zijn. Verder is er het TONAZ, (Tactisch Overleg Niet Acute Zorg), waar de verzorg- en verpleegsector, welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, GHOR en GGD Kennemerland aan deelnemen. Dorien Gerards: ‘We doordenken in het TONAZ wat er zou kunnen gebeuren bij crisiszorg en hoe complex zaken kunnen zijn binnen de keten. Belangrijk want ontwikkelingen staan in nauwe onderlinge samenhang tot elkaar’.

Strategisch overleg

Op strategisch niveau is ook het Regionaal Crisisteam Zorg bijeen geweest. Dit is een overleg met de bestuurders van de acute – en niet acute zorgpartners onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid. Daarnaast vindt wekelijks bovenregionaal overleg plaats in het Bestuurlijk Crisis ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) voor de regio’s Noord-West 6.

Fase 3 Crisiszorg

Een beproefd middel om de crisis en de belasting in de ziekenhuizen te beheersen is landelijke patiëntenspreiding. Doch als de minister van Medische Zorg en Sport (MZS) constateert dat in het hele land meer dan 80% van de ic-capaciteit bezet is en er kan ook niet meer uitgeplaatst worden naar het buitenland, dan wordt landelijk fase 3 Crisiszorg uitroepen. Er moeten dan keuzes gemaakt worden wie wel en wie niet geholpen wordt. Dat betekent dat Corona-patiënten ook thuis getrieerd worden. Hier wordt bepaald waar deze patiënt zorg ontvangt, bijvoorbeeld in de thuissituatie met thuiszorg, ziekenhuisopname of opname in verpleeg- of verzorginstelling. Tijdens fase 3 Crisiszorg wordt er ook een groot beroep gedaan op de huisartsen en de thuiszorg door toename van het aantal COVID-patiënten in de thuissetting en afschaling zorg in ziekenhuizen. Afstemming met alle partijen in de keten is in fase 3 van groot belang.

Belang VVT

De VVT speelt een grote rol in het realiseren van de mogelijkheden om instroom in de ziekenhuizen te voorkomen en voor versnelde uitstroom vanuit de ziekenhuizen. Dit doen ze door verruiming van de mogelijkheden om in de thuissituatie zorg te leveren en capaciteit uit te breiden in de VV-instellingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Petra Metzelaar of Dorien Gerards.

 

Zorgpyramide

Stroomschema - samenwerking in de keten