Geplaatst op: 25-03-2021 om 14:08 uur
Laatst gewijzigd op: 30-03-2021 om 09:05 uur

Inzet Rode Kruis bij bestrijding Corona

Al sinds het uitbreken van de Corona-crisis bieden Rode Kruis vrijwilligers op allerlei manieren concrete hulp aan inwoners van Kennemerland. Daarvoor zijn de eerste contacten onder meer gelegd door de GHOR die regulier samenwerkt met het Rode Kruis in het netwerk. Tijdens de coronacrisis is deze samenwerking geïntensiveerd en verbreed naar de GGD en zorginstellingen in de regio.

Het Rode Kruis biedt ondersteuning in verpleeg- en zorgcentra, de dak- en thuislozenopvang, en in de teststraten en vaccinatielocaties van de GGD. Ook biedt het Rode Kruis ondersteunend vervoer om de reguliere ambulancedienst te ontlasten. Daarnaast bereiden Rode Kruis, GHOR en GGD zich samen met het zorgnetwerk in de regio voor op de derde golf met een mogelijk fase 3 Crisiszorgscenario. 'Ook dan zullen we er zijn en doen wat er kan. Het Rode Kruis is in staat om snel en effectief op te schalen zowel op logistiek als op personeelsvlak. Met GHOR Kennemerland heb ik hier regelmatig overleg over. Ook doen we als Rode Kruis mee aan voorbereidende oefeningen wat te doen bij Fase 3, samen met vertegenwoordigers van de huisartsen, de VVT-sector en de hospices’, vertelt Machiel Pouw, Coördinator Noodhulp van het Rode Kruis Kennemerland.

In Kennemerland heeft Rode Kruis ruim 600 getrainde vrijwilligers en zo’n 3.500 mensen die op afroep inzetbaar zijn. Pouw: ‘Behalve voor coronahulpverlening, staat ons noodhulpteam ook klaar voor grootschalige geneeskundige bijstand en is er een team paraat voor bevolkingszorg op Schiphol bij incidenten of een ramp’. 

Beeld Rode Kruis teststraat
Foto: Arie Kievit.

Extra ondersteuning

‘Het Rode Kruis ondersteunt de overheid in een formele, aanvullende rol. We proberen steeds bij te springen in geval van schaarste om de reguliere zorg (ziekenhuiszorg, verpleegzorg en ambulancezorg) te ontlasten. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het rondbrengen van maaltijden en vervoeren op aanvraag (gemiddeld 25 keer per week) patiënten van en naar het ziekenhuis (inclusief liggend vervoer). Ook heeft het Rode Kruis quarantainecoaches voor een luisterend oor of hulp bij praktische zaken, met name voor mensen met een klein sociaal netwerk. Landelijk is er een coronahulplijn en een WhatsApp-mogelijkheid in diverse talen zoals Arabisch, Berber, Pools en Turks. Daardoor hebben we een goed beeld van wat nodig is en kunnen we met ons netwerk proberen daar wat aan te doen’, vertelt Pouw.

Rode Kruis medewerkers in beschermende kleding bij bus
Foto: Machiel Pouw.

Inzet achter de schermen

Het Rode Kruis neemt ook deel aan het Ketenpartneroverleg Acute Zorg en aan het Tactisch Overleg Niet Acute Zorg. Daar bespreken de zorgorganisaties knelpunten en ondersteuningsmogelijkheden en worden mogelijke scenario’s doorgesproken. Hierdoor is er beeld van wat er kan gebeuren als er bij een 3e golf toch een grote schaarste in de zorgketen ontstaat. Machiel Pouw: ‘In het gezamenlijk overleg proberen we de gevolgen van scenario’s te doordenken en daar de paraatheid van het Rode Kruis op aan te passen. Bijvoorbeeld als het aantal besmette mensen (zowel burgers als zorgverleners) zo hoog wordt dat de reguliere zorg maximaal afgeschaald moet worden en de acute zorg maximaal opgeschaald. Dat gebeurt bij scenario Crisiszorg Fase 3. Het Rode Kruis zal dan het Spaarne Gasthuis ondersteunen met de triage zorg en ontlast daarmee het ziekenhuispersoneel. Verder is een mogelijkheid dat bij extreme toename van Covid19 patiënten andere patiënten noodgedwongen iets eerder het ziekenhuis moeten verlaten om plaats te maken voor anderen. Ook in die gevallen kunnen betrokkenen zo nodig een beroep doen op vrijwilligers van het Rode Kruis’.

Nieuwe mogelijkheden

Omdat onbekend is hoe lang de coronacrisis nog duurt, worden nu vrijwilligers opgeleid voor het bieden van dagelijkse zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan wassen, mensen uit bed helpen en helpen bij het aantrekken van steunkousen. In geval van Crisiszorg Fase 3 kan het Rode Kruis zo nodig deze zorg leveren. ‘We hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn en de gehele keten doet zijn best deze omstandigheden te voorkomen. Dat is iets waar we allemaal aan blijven werken,’ besluit Pouw. 

Rode Kruis Kennemerland 

Het Rode Kruis Kennemerland is een van de 23 districten van het Nederlands Rode Kruis en omvat drie afdelingen: Zuid-Kennemerland (Haarlem en Zandvoort), IJmond en Haarlemmermeer. Onder leiding van een klein districtskantoor met beroepskrachten werken er zo’n 600 vrijwilligers.

Deze vrijwilligers werken normaal gesproken als Evenementenhulpverlener, EHBO-er, in de Preventie & Educatie, bij Bevolkingszorg of in het Noodhulpteam. Nu zijn zij beschikbaar voor corona-gerelateerde inzetten.

Het Rode Kruis is al sinds jaar en dag een belangrijke partner voor GHOR en GGD. Bij een flitsramp waarbij meer dan 30 personen betrokken zijn, zoals een tunnelbrand of een vliegtuigcrash, wordt het noodhulpteam van het Rode Kruis geactiveerd. Het Rode Kruis wordt dan standaard gealarmeerd door de meldkamer, met name voor de opvang van lichtgewonde (T3) slachtoffers. Ook als er opvang en verzorging nodig is op Schiphol staat het Rode Kruis paraat.

Medewerker onder Rode Kruis paviljoen in teststraat