Geplaatst op: 14-01-2022 om 11:45 uur
Laatst gewijzigd op: 24-01-2022 om 08:53 uur

GHOR netwerkrol ingezet t.b.v. corona vaccinaties

In het najaar van 2020 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een vaccinatiecampagne tegen covid-19. Landelijk werd besloten eerst de meest kwetsbaren in de samenleving te vaccineren, inclusief het zorgpersoneel dat deze kwetsbaren verzorgt.

December 2020 werd duidelijk dat de GGD een grote rol kreeg bij het grootschalig vaccineren van de hele bevolking, uitgezonderd specifieke groepen. Zo werd de vaccinatie binnen de zorginstellingen door de instellingen zelf georganiseerd, terwijl de huisartsen niet mobiele thuiswonenden en specifieke groepen kwetsbaren en de leeftijdsgroep 60-65-jarigen binnen hun huisartsenpraktijk vaccineerden.

Om de vaccinatie-aanpak rond deze verschillende doelgroepen op elkaar af te stemmen, benutte de GHOR haar netwerkrol door vanaf 23 december 2020 in samenwerking met GGD-collega’s de regionale stuurgroep vaccineren te initiëren. Aanvankelijk sloten alleen de sector van Verpleeg- en Verzorgingstehuizen (VVT), de Gehandicaptenzorg en de regionale huisartsenverenigingen aan. Later werd de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van de twee regionale ziekenhuizen, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de negen Kennemerlandse gemeenten. Zo werd binnen de regionale stuurgroep Vaccineren een netwerk gesmeed waarin relevante informatie gedeeld werd en werd slagvaardig samengewerkt om praktische knelpunten op te lossen en de werkwijzen af te stemmen.

Landelijk beleid vertalen naar eigen organisatie

Deze manier van werken vond tot augustus 2021 plaats. Tijdens de afrondende bijeenkomst werd ter evaluatie teruggeblikt. Deelnemers gaven aan dat de regionale stuurgroep had geholpen bij het vertalen van landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun eigen organisatie of locatie. Een deelnemer constateerde: “Het was een mooie korte lijn om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde m.b.t. de vaccinaties en de uitwerking in de diverse sectoren.” Een ander zei: “Ook zorgde het ervoor dat we met elkaar scherp hadden dat we allen hetzelfde doel nastreefden.” Lastig vonden deelnemers het dat de gedeelde informatie soms niet helemaal adequaat bleek of werd ingehaald door de werkelijkheid. En achteraf vond men dat eerder afgeschaald had kunnen worden.

Opnieuw actief

Na een slapende periode in het najaar van 2021 is de regionale stuurgroep in november jl. weer geactiveerd om de samenwerking t.a.v. de boostervaccinaties op elkaar af te stemmen. Ook dat wierp zijn vruchten af en droeg er aan bij dat vereiste versnelling van de boostervaccinaties met vereende krachten in de regio Kennemerland werd opgepakt. Dat loopt nog volop, maar mede dankzij deze goede samenwerking binnen de geneeskundige keten hebben de meest kwetsbare mensen voor een groot deel hun boostervaccinatie als eerste ontvangen.

Eerste vaccinatie zorgmedewerker in Kennemerland locatie Schiphol 15 januari 2021
Op 15 januari 2020 werd de eerste zorgmedewerker van de zorggroep Reinalda door de GGD gevaccineerd op de XL-GGD-vaccinatielocatie bij Schiphol (foto: Heleen Eijkhout).