Geplaatst op: 07-11-2017 om 13:48 uur
Laatst gewijzigd op: 29-11-2017 om 13:01 uur

GHOR in crisisomstandigheden

Wat doet GHOR Kennemerland in crisisomstandigheden?

Op de plaats incident komen na alarmering ambulances en, indien nodig, het Mobiel Medisch Team ter plaatse. Het Mobiel Medisch Team (MMT) is, net als de ambulances van de RAV, een hulpverleningseenheid uit de reguliere geneeskundige hulpverlening en wordt geleverd door een van de traumacentra. Wanneer coördinatie nodig is, komt de OvD-G ter plaatse. De OvD-G coördineert de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident en is de hoogst leidinggevende binnen de geneeskundige hulpverlening die in het brongebied aanwezig is. De OvD-G zorgt ook voor de afstemming met politie, brandweer en gemeente.

Als er sprake is van een effectgebied komt er in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) een Operationeel Team (OT) bijeen. Vanuit de GHOR neemt een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) hieraan deel. . De stafsectie GHOR ondersteunt de ACGZ in zijn werkzaamheden. De stafsectie bestaat uit een Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ), een Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) en een Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR). OR Het HIN GZ verzorgt de informatievoorziening over het geneeskundig beeld en deelt informatie met de zorginstellingen over het multidisciplinaire beeld. Indien de GHOR op dit tactische niveau veel zaken moet regelen, richt de GHOR een Actiecentrum GHOR (AC GHOR) in. Het HON GZ coördineert dit en alarmeert hiervoor een aantal OM GHOR-functionarissen.
De GHOR zorgt voor afstemming met de geneeskundige partners – zoals ambulancedienst en ziekenhuizen en is de schakel met o.a. bestuur, politie, brandweer en gemeente. De zorginstellingen hebben onder andere contact met de GHOR over:

- Informatie over het incident
- Het slachtofferbeeld
- Slachtofferregistratie
- De te verwachten knelpunten
- Sfeerbeeld in ziekenhuis en de mate van zorgcontinuïteit

Bij gemeente – en/of regiogrensoverschrijdende crises komt er in het RCC een Beleidsteam (BT) bijeen. Het BT houdt zich bezig met de (mogelijke) bestuurlijke dilemma’s. De Directeur Publieke Gezondheid neemt hieraan deel. De DPG is de hoogst leidinggevende in de operationele GHOR organisatie en eindverantwoordelijke voor de geneeskundige hulpverlening. In het BT vertegenwoordigt en borgt de DPG de geneeskundige hulpverlening.


Hoe werkt de GHOR met andere hulpdiensten samen

Bij een (dreigende) ramp of crisis wordt een aantal coördinatiestructuren actief. Dan werken de verschillende hulpdiensten (GHOR, brandweer, politie, gemeente) multidisciplinair samen. Afhankelijk van het incidenttype kunnen er ook verschillende ketenpartners bij worden gehaald, zoals Defensie, de waterschappen, Rijkswaterstaat, milieudiensten en nutsvoorzieningen.

 

Bij een ramp/crisis werken de hulpdiensten in een structuur van multidisciplinaire teams. Deze teams zijn werkzaam op verschillende niveaus en hebben ieder eigen werkgebieden en taken waar zij zich tijdens een crisis op richten:

 

  • Commando Plaats Incident (CoPI): dit team werkt op operationeel niveau en geeft leiding aan de directe hulpverlening op de plaats incident c.q. het brongebied (het gebied waar de ramp of crisis plaatsvindt). Vanuit de GHOR heeft de OvD-G zitting in dit team. 

  • Operationeel Team (OT): dit team werkt op tactisch niveau en houdt zich bezig met de effecten ten gevolge van de ramp/crisis. De focus van het OT is op het effectgebied (het gebied dat last heeft van negatieve effecten die voortkomen uit het brongebied). Vanuit de GHOR neemt de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGZ) zitting in dit team. Het OT staat onder leiding van de Operationeel Leider, die tevens adviseur is van het BT. 

  • Beleidsteam (BT): dit team werkt op strategisch niveau, ter advisering van de burgemeester en/of voorzitter veiligheidsregio. Het team bestaat uit adviseurs vanuit de vier kolommen en adviseurs met een bepaalde expertise van andere organisaties (dit kan per incidenttype verschillen). Vanuit de GHOR neemt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) plaats in dit team. Een Beleidsteam kan worden ingezet zodra een ramp of crisis gemeentegrens overschrijdend is; er zijn dan twee of meer gemeenten bij betrokken. De burgemeesters van de getroffen gemeenten maken deel uit van het BT onder leiding van de coördinerend burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio.