Geplaatst op: 02-08-2017 om 14:59 uur
Laatst gewijzigd op: 08-09-2017 om 13:52 uur

Crisisbeheersing

Dagelijks vinden er allerlei incidenten plaats. Meestal kunnen de hulpdiensten deze op de gebruikelijke manier oplossen. Maar soms is een incident zo groot dat sprake is van crisisomstandigheden. De gewenste hulpverlening kan dan niet op de normale wijze plaatsvinden. Dan is opschaling nodig om effectiever hulp te kunnen bieden.
GHOR Kennemerland zorgt ervoor dat de geneeskundige hulpdiensten zo goed mogelijk zijn voorbereid op een ramp of crisis. Hiervoor houdt de GHOR, samen met andere hulpdiensten en Kennemerlandse gemeenten, een regionale crisisorganisatie in stand. De GHOR maakt afspraken met geneeskundige organisaties zoals ambulancediensten en ziekenhuizen, stelt plannen op en verzorgt opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle geneeskundige crisisfunctionarissen (OTO).
Hoe werkt de GHOR met andere hulpdiensten samen

Bij een (dreigende) ramp of crisis wordt een aantal coördinatiestructuren actief. Dan werken de verschillende hulpdiensten (GHOR, brandweer, politie, gemeente) multidisciplinair samen. Afhankelijk van het incidenttype kunnen er ook verschillende ketenpartners bij worden gehaald, zoals Defensie, de waterschappen, Rijkswaterstaat, milieudiensten en nutsvoorzieningen.

 

Bij een ramp/crisis werken de hulpdiensten in een structuur van multidisciplinaire teams. Deze teams zijn werkzaam op verschillende niveaus en hebben ieder eigen werkgebieden en taken waar zij zich tijdens een crisis op richten:

 

  • Commando Plaats Incident (CoPI): dit team werkt op operationeel niveau en geeft leiding aan de directe hulpverlening op de plaats incident c.q. het brongebied (het gebied waar de ramp of crisis plaatsvindt). Vanuit de GHOR heeft de OvD-G zitting in dit team. 

  • Operationeel Team (OT): dit team werkt op tactisch niveau en houdt zich bezig met de effecten ten gevolge van de ramp/crisis. De focus van het OT is op het effectgebied (het gebied dat last heeft van negatieve effecten die voortkomen uit het brongebied). Vanuit de GHOR neemt de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGZ) zitting in dit team. Het OT staat onder leiding van de Operationeel Leider, die tevens adviseur is van het BT. 

  • Beleidsteam (BT): dit team werkt op strategisch niveau, ter advisering van de burgemeester en/of voorzitter veiligheidsregio. Het team bestaat uit adviseurs vanuit de vier kolommen en adviseurs met een bepaalde expertise van andere organisaties (dit kan per incidenttype verschillen). Vanuit de GHOR neemt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) plaats in dit team. Een Beleidsteam kan worden ingezet zodra een ramp of crisis gemeentegrens overschrijdend is; er zijn dan twee of meer gemeenten bij betrokken. De burgemeesters van de getroffen gemeenten maken deel uit van het BT onder leiding van de coördinerend burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio.