Geplaatst op: 20-11-2017 om 21:15 uur
Laatst gewijzigd op: 20-11-2017 om 21:19 uur

Kwaliteit

Op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen uit 1996 voert de GGD een actief kwaliteitsbeleid. Daarin staat wat de GGD verstaat onder verantwoorde zorg, goede producten en deskundig personeel. In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn per sector de werkprocessen in kaart gebracht.

Kwaliteit in de praktijk

De kwaliteitssystemen voldoen aan normen die gesteld zijn door de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) en door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ). Deze normen beschrijven precies aan welke eisen een kwaliteitssysteem moet voldoen.Het kwaliteitsbeleid geldt voor alle producten en diensten van de GGD. Of het nu gaat om vaccinatie van reizigers, screening van jeugdigen of de bestrijding van infectieziekten. Ook bij het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek, hygiëne-inspecties en advisering over gezondheidsbeleid houdt de GGD zich aan de kwaliteitseisen. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. De GGD hanteert een klachtenregeling, een regeling voor melding van fouten en ongelukken en een privacyreglement.

ISO en HKZ-certificering

Een belangrijke stap in het kwaliteitsbeleid is ISO of HKZ-certificering. Certificering houdt in dat een externe instantie toetst of de werkprocessen zijn beschreven en ook zo worden uitgevoerd en dat er een cyclus van continue verbetering zichtbaar is. Deze toetsing wordt jaarlijs herhaald.

Meer informatie