Klachten over kindercentra

Klachten over een kindercentrum of gastouderbureau
Elke kinderopvangorganisatie is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. In deze regeling staat vermeld aan wie u uw klacht kunt voorleggen en hoe u dat moet doen. Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie. 

Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. 

Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. 

Gemeente
Naast bovenstaande mogelijkheden, kunt u ook klachten melden bij de beleidsmedewerker kinderopvang van de gemeente. De gemeente waar het kindercentrum of gastouderbureau gevestigd is, is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. De gemeente kan, indien zij dit wenst, de GGD (toezichthouder kinderopvang) opdracht geven een onderzoek te verrichten. Indien u met uw klacht rechtstreeks contact opneemt met de GGD, zult u verwezen worden naar de gemeente waar het kindercentrum gevestigd is.